Regulamin sklepu2018-10-07T11:02:28+02:00

Regulamin sklepu internetowego laboranta.pl

§1 Ogólne warunki

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.laboranta.pl zwany dalej Sklepem prowadzony jest Przedsiębiorstwo Turystyczne Bałtyk Karkonosze Marcin Piaścik z siedzibą przy ul. Karkonoskiej 20a, 58-540 Karpacz.
 2. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy od poniedziałku do piątku  od 8.00 do 16.00 za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected] lub telefonicznie pod nr +48 502 333 379 lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://laboranta.pl/#contact zwanego dalej formularzem zgłoszeniowym
 3. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz stanowi integralną częścią Umów sprzedaży oferowanych w Sklepie Towarów. Każdy Klient nabywający Towary w Sklepie jest obowiązany zapoznać się z Regulaminem, który jest dostępny pod adresem https://laboranta.pl/regulamin w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na innym trwałym nośniku.

§2 Definicje

W Regulaminie użyto pojęć, którym nadaje się następujące brzmienie:

 1. Klient – każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu i nabywa u Sprzedawcy Towary;
 2. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. Towar – produkt oferowany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu
 4. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem przy wykorzystaniu środka porozumiewania się na odległość w postaci Sklepu;
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające rodzaj i ilość Towarów, dane Klienta oraz inne niezbędne informacje wymagane prawem;
 6. Rejestracja – czynność wykonywana przez Klienta jednokrotnie w celu założenia Konta w Sklepie przy pomocy udostępnionego w Sklepie formularza rejestracyjnego;
 7. Konto – zbiór zasobów i funkcjonalności w Sklepie, przypisanych konkretnemu Klientowi, umożliwiający jego identyfikację i upraszczający zawieranie Umów sprzedaży;
 8. Newsletter – przesyłana przez Sprzedawcę za pośrednictwem e-maila informacja handlowa przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania Towarów, Sklepu lub działalności Sprzedawcy;
 9. Punkt – Pensjonat Karkonoski, znajdujący się przy ul. Karkonoskiej 20a w Karpaczu w których możliwy jest samodzielny odbiór Towarów przez Klientów.

§3 Składanie zamówień i płatności

 1. Klient składa Zamówienie dokonując następujących czynności:
  1. wybiera zaprezentowany w Sklepie Towar i umieszcza go w koszyku;
  2. w chwili, gdy wszystkie interesujące Klienta Towary znajdą się w koszyku, Klient przechodzi do koszyka za pomocą przycisku oznaczonego ikoną koszyka i potwierdza chęć zakupu Towarów widniejących w koszyku poprzez naciśnięcie przycisku „Przejdź do kasy”
  3. po potwierdzeniu, o którym mowa w pkt 2, Klient na wyświetlonej automatycznie stronie podaje dane teleadresowe celem realizacji Zamówienia i wystawienia faktury VAT, tj. imię, nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail, a także wybiera jedną z dostępnych form dostawy; Klient podaje również dodatkowe dane adresowe do wysyłki lub do zamieszczenia na fakturze VAT, jeśli różnią się one od danych Klienta;
  4. na wyświetlonej stronie, o której mowa w pkt 2 Klient może również dokonać Rejestracji bądź zalogować się na wcześniej utworzone Konto, co pozwoli na automatyczne uzupełnienie danych teleadresowych danymi Klienta podanymi w trakcie Rejestracji;
  5. po poprawnym wypełnieniu wszystkich niezbędnych pól, Klient  określa formę płatności za Towary, wybierając spośród dostępnych opcji oraz potwierdza zapoznanie się z treścią i akceptuje niniejszy Regulamin; Klient ma również możliwość wyrażenia zgody na dostarczenie mu Newslettera;
  6. Zamówienie zostaje złożone z chwilą naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę”.
 2. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail potwierdzający otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę.
 3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta e-maila zawierającego numer Zamówienia oraz tytuł „Twoje potwierdzenie zamówienia”. Jeżeli po złożeniu Zamówienia okaże się, iż Towar objęty Zamówieniem jest niedostępny, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany poprzez e-mail lub telefonicznie. Klient może wówczas anulować Zamówienie lub wyrazić zgodę na jego realizację w terminie wskazanym przez Sprzedawcę. W powyższym przypadku Klient niezwłocznie otrzyma zwrot dokonanych przez siebie płatności.
 4. Zamówienia w Sklepie mogą być składane przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
 5. Wszystkie ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, lecz nie zawierają kosztu przesyłki, który podawany jest odrębnie.
 6. Zapłata za Towar w przypadku, gdy Klient wybrał przelew jako formę płatności, powinna być dokonana na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
 7. Zapłata za Towar gotówką za przesyłkę pobraniową lub gotówką przy odbiorze w Punkcie powinna być dokonana z chwilą doręczenia przesyłki przez przewoźnika bądź wydania Towaru w Punkcie.
 8. W przypadku podania błędnych danych w Zamówieniu, Sklep skontaktuje się z Klientem za pośrednictwem e-mail albo telefonicznie w celu uzyskania poprawnych danych – o ile nawiązanie kontaktu z Klientem nie będzie utrudnione.
 9. Zamieszczone w Sklepie informacje o Towarach (opisy, reklamy, cenniki i inne informacje) stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 10. Sprzedawca na bieżąco aktualizuje informacje dotyczące Towarów, zamieszczone w Sklepie.
 11. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT), który dołączany jest do przesyłki z Towarem. W przypadku wyboru dowodu zakupu w postaci faktury VAT, zostanie ona dostarczona w formie elektronicznej na podany przez Klienta adres e-mail, na co Klient wyraża zgodę. Klient może w każdym czasie otrzymać fakturę VAT w wersji papierowej przesyłając odpowiedni wniosek na adres e-mail Sprzedawcy.

§4 Czas i koszt dostawy

 1. Dostawa Towarów realizowana jest wyłącznie w Polsce.
 2. Termin realizacji wysyłki Towarów ze Sklepu jest podany każdorazowo w opisie danego Towaru. W przypadku braku podania terminu, wysyłka jest realizowana w ciągu 4 dni roboczych (poniedziałek-piątek).
 3. Termin, o którym mowa w ust. 2 biegnie od dnia zawarcia Umowy sprzedaży – w przypadku wyboru przesyłki pobraniowej jako formy dostawy albo od dnia wpływu zapłaty całości ceny na rachunek bankowy Sprzedawcy – w pozostałych przypadkach, z zastrzeżeniem ust. 5
 4. Dostawa Towarów odbywa się za pośrednictwem kuriera. Klient dokonuje zapłaty kosztów przesyłki wraz z zapłatą ceny za Towary.
 5. Klient może również odebrać Towary w Punkcie, bez dodatkowych kosztów. Towary zostaną dostarczone do Punktu w terminie wskazanym w ust. 2. Klient zobowiązany jest do ich odbioru w terminie 5 dni, od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
 6. W przypadku dostawy Towarów za pośrednictwem kuriera, zaleca się Klientowi dokładne sprawdzenie przesyłki z Towarami. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń Towarów lub opakowania zaleca się sporządzenie wraz z kurierem protokołu szkody oraz zgłoszenie tego faktu Sprzedawcy, przy wykorzystaniu danych kontaktowych wskazanych w §6 ust. 3 Regulaminu.

§5 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Klient ma prawo anulować Zamówienie do czasu wysyłki Towarów ze Sklepu. Celem anulowania Zamówienia wystarczające jest przesłanie przez Klienta informacji w formie e-maila do Sprzedawcy. Powyższe nie narusza uprawnień Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
 2. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni od objęcia – przez siebie lub wskazaną osobę trzecią inną niż przewoźnik – nabytych Towarów w posiadanie, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6, 9 i 10.
 3. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 2 wystarczy wysłanie przed jego upływem do Sprzedawcy wypełnionego i podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży pocztą (w oryginale) lub za pośrednictwem e-maila (w postaci skanu).
 4. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi – poprzez wysłanie do niego e-maila – otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży przesłanego drogą elektroniczną.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, umowę uważa się za niezawartą, a Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów (za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę). Termin do zwrotu płatności przez Sprzedawcę wynosi 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu. W każdym przypadku Konsument nie będzie obciążony opłatami w związku z dokonanym zwrotem płatności.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towary Sprzedawcy nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił on od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
 8. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.
 9. Zwracane Towary powinny znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia przez Konsumenta charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. W związku z powyższym zaleca się, aby Towary zostały zwrócone w oryginalnym opakowaniu oraz w pełnym składzie ilościowym i jakościowym (wraz z wszelkimi instrukcjami, częściami, akcesoriami, itp.). Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania tych Towarów.
 10. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w ust. 2 nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów sprzedaży, w których przedmiotem świadczenia jest Towar:
  1. ulegający szybkiemu zepsuciu;
  2. mający krótki termin przydatności do użycia;
  3. dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych – jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 1. W związku z postanowieniem ust. 11 pkt 3 Konsument nie będzie mógł skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży, której przedmiotem będzie kawa oferowana w Sklepie – o ile po jej dostarczeniu, opakowanie jednostkowe zostanie przez Konsumenta otwarte. Konsument, z uwagi na zapis ust. 11 pkt 1 i 2, nie będzie mógł skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży także w przypadku, gdy termin przydatności do spożycia oferowanej w Sklepie kawy będzie krótki – Sprzedawca zamieści wówczas w każdym tego rodzaju przypadku w opisie takiego Towaru stosowne zastrzeżenie.

§6 Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Towaru bez wad, w związku z czym Towary przed wysłaniem do Klienta każdy Towar podlega dokładnemu sprawdzeniu pod względem jakościowym. Sprzedawca odpowiada za wady Towarów wobec Konsumenta zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego – jeśli wady zostaną stwierdzone przed upływem 2 lat od wydania Towarów Konsumentowi. Sprzedawca nie udziela gwarancji na Towary.
 2. W sytuacjach, gdy Klientem nie jest Konsument, strony wyłączają na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi za wady.
 3. W przypadku wykrycia przez Konsumenta wady Towaru ma on prawo złożyć Sprzedawcy reklamację, przesyłając stosowne zgłoszenie pocztą lub za pośrednictwem e-maila na adres: [email protected] Do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć dowód zakupu Towarów.
 4. Konsument powinien dostarczyć reklamowany Towar do Sprzedawcy celem umożliwienia mu ustalenia, czy Towar jest wadliwy.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne, o którym mowa w ust. 3 powinno zawierać dane adresowe Konsumenta, opis stwierdzonej wady i datę jej stwierdzenia oraz żądanie wobec Sprzedawcy (zgodnie z Kodeksem cywilnym istnieje możliwość zażądania od Sprzedawcy naprawy Towaru albo jego wymiany na nowy; obniżenia ceny Towaru proporcjonalnie do utraty jego wartości albo odstąpienia od Umowy sprzedaży, o ile stwierdzona wada Towaru jest istotna).
 6. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep wadliwego Towaru wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym i dowodem jego zakupu. Informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca prześle Konsumentowi na podany przez niego adres e-mail, a w przypadku jego braku – na adres zamieszkania.
 7. Brak ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji w terminie 14 dni jest równoznaczny z uznaniem zgłoszonego przez Konsumenta żądania za uzasadnione.
 8. Koszty dostarczenia Konsumentowi Towaru wolnego od wad lub Towaru naprawionego ponosi Sprzedawca.
 9. Wszelkie wątpliwości związane z reklamacjami można wyjaśniać pod adresem e-mail: [email protected].
 10. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, do których należą w szczególności:
  1. wystąpienie z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu przez stały sąd polubowny działający przy Inspekcji Handlowej;
  2. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
  3. wystąpienie z wnioskiem o udzielenie bezpłatnej pomocy przez powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§7 Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Sklep umożliwia korzystanie przez Klienta z usługi Newsletter oraz polegającej na prowadzeniu Konta.
 2. Aby skorzystać z Newslettera, Klient powinien podać swój adres e-mail oraz aktywować odpowiednie pole podczas Rejestracji lub składania Zamówienia. O terminie wysyłki Newslettera decyduje Sprzedawca.
 3. W celu założenia Konta Klient powinien dokonać Rejestracji.
 4. Umowa o świadczenie usług wskazanych w ust. 1 zawierania jest odpowiednio – w momencie dokonania Rejestracji lub złożenia Zamówienia. Umowa jest zawierana na czas nieoznaczony. Korzystanie z usług wskazanych w ust. 1 jest nieodpłatne.
 5. Klient może w każdym czasie zrezygnować z usług wskazanych w ust. 1 poprzez przesłanie e-maila do Sprzedawcy z żądaniem usunięcia Konta lub jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera, najpóźniej na 7 dni przed planowaną datą rezygnacji z tych usług.
 6. W przypadku naruszenia przez Klienta zapisów Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim wezwaniu Klienta za pośrednictwem e-maila, do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu, może rozwiązać umowę w zakresie świadczenia usług wskazanych w ust. 1, ze skutkiem natychmiastowym.
 7. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji związanej z zauważonymi wadami Sklepu lub świadczonymi usługami wskazanymi w ust. 1. Klient składa reklamację pocztą lub za pośrednictwem e-maila na adres: [email protected]. Reklamacja powinna zawierać dane adresowe Klienta, opis zauważonej wady, datę jej stwierdzenia oraz wskaże swoje oczekiwanie co do sposobu rozpatrzenia reklamacji.
 8. Termin do złożenia reklamacji, o której mowa w ust. 7 wynosi 2 dni od dnia, w którym zauważono wady Sklepu lub świadczonych usług wskazanych w ust. 1. Reklamację złożoną po upływie ww. terminu Sprzedawca pozostawia bez rozpoznania.
 9. Reklamację zgłoszoną zgodnie z ust. 7, Sprzedawca rozpatruje najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania. Informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji lub o jej pozostawieniu bez rozpoznania Sprzedawca prześle Klientowi na podany przez niego adres e-mail, a w przypadku jego braku – na adres zamieszkania Klienta.
 10. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu oraz usług wskazanych w ust. 1, w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi zwyczajowo zasadami korzystania z sieci Internet, w szczególności w sposób niezakłócający działalności Sprzedawcy, w tym poprzez powstrzymywanie się od wszelkich działań powodujących, iż korzystanie ze Sklepu oraz usług wskazanych w ust. 1 staje się utrudnione lub uciążliwe, a także poprzez powstrzymywanie się od rozsyłania na adresy e-mail Sprzedawcy, niezamówionej informacji handlowej (spamu) oraz niedostarczanie i nieprzekazywanie treści zabronionych przez przepisy prawa.
 11. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
 1. komputer z dostępem do Internetu;
 2. dostęp do aktywnego konta e-mail;
 3. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej, Firefox w wersji 31.1 lub nowszej lub Chrome w wersji 39.0.2171 lub nowszej;
 4. włączenie w przeglądarce internetowej akceptacji cookies oraz Javascript.

§8 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby realizacji Umowy sprzedaży. Sprzedawca gromadzi następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, e-mail, numer telefonu, NIP.
 3. W przypadku wyrażenia przez Klienta odrębnej zgody przy Rejestracji Konta lub przy składaniu Zamówienia, dane osobowe Klienta mogą być również wykorzystywane przez Sprzedawcę w celach marketingowych i reklamowych lub na potrzeby przesyłania Newslettera.
 4. Podanie danych osobowych przez Klienta przy Rejestracji Konta lub przy składaniu Zamówienia jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji Umowy sprzedaży. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usuwania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych. W celu realizacji ww. uprawnień Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą. Klient posiadający Konto może samodzielnie zmienić swoje dane osobowe po zalogowaniu się na Konto.
 5. Sprzedawca informuje, iż w trakcie wizyty Klienta w Sklepie zbierane są automatycznie dodatkowe dane obejmujące adres IP łącza internetowego Klienta, rodzaj używanej przez niego przeglądarki internetowej oraz rodzaj systemu operacyjnego. Dane, o których mowa w zdaniu poprzedzającym służą badaniu preferencji Klientów, zbieraniu danych demograficznych i statystycznych dotyczących Klientów oraz zapewnieniu możliwości spersonalizowania wyglądu Sklepu.
 6. Sprzedawca podejmuje wszelkie niezbędne środki techniczne oraz organizacyjne w celu ochrony prywatności i danych osobowych przekazanych mu przez Klientów, w szczególności zabezpiecza je przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 7. Dane osobowe lub informacje dotyczące Klientów mogą zostać udostępnione właściwym organom państwowym lub osobom trzecim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. W Sklepie są używane pliki typu cookies, tj. niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Klienta. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie Sklepu, utrzymywanie sesji Klienta po jego zalogowaniu na Koncie, umożliwienie Klientowi dostosowania wyglądu Serwisu do indywidualnych potrzeb, tworzenie statystyk oglądalności Sklepu oraz prawidłowe kierowanie spersonalizowanej reklamy zamieszczonej w Sklepie.
 9. Klient może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia stosowanej przez Klienta przeglądarki internetowej mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczne umieszczenie plików cookies w urządzeniu końcowym (np. w komputerze osobistym, tablecie itp.), bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym. Zmiany dokonuje Klient, zgodnie z instrukcją przeglądarki internetowej, której Klient używa. Klient może również w każdej chwili usunąć wybrane pliki cookies.
 10. Wyłączenie stosowania cookies lub ich usunięcie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach Sklepu.
 11. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Klienta, a tym samym Sprzedawca będzie przechowywał informacje w urządzeniach końcowych Klienta i uzyskiwał dostęp do tych informacji.
 12. W Sklepie zamieszczone są odnośniki do innych stron internetowych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zasady obowiązujące na tych stronach. Zaleca się Klientowi, aby po przejściu na inne strony, zapoznał się z polityką prywatności tam obowiązującą.

§9 Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1422 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 827 ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 1182 ze zm.) oraz inne obowiązujące powszechnie przepisy prawa polskiego.
 3. Sprzedawca może zmienić postanowienia Regulaminu w przypadku:
 1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 2. zmiany oferty Sklepu;
 3. zmian związanych z technicznymi aspektami funkcjonowania Sklepu, wprowadzanych celem dostosowania zapisów Regulaminu do tych zmian;
 4. zmian organizacyjnych u Sprzedawcy;
 5. zmian warunków handlowych lub zmian organizacyjnych, jakie nastąpiły u kontrahentów i podmiotów współpracujących ze Sprzedawcą.
 1. O zmianach Regulaminu wskazanych w ust. 3 Sprzedawca zawiadomi Klientów poprzez e-mail lub komunikat wyświetlany po zalogowaniu się Klienta na swoje Konto. Klienci mają prawo do wypowiedzenia Regulaminu w terminie 14 dni od dnia otrzymania ww. zawiadomienia o zmianach. W przypadku braku wypowiedzenia Regulaminu w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, Klienci będą związani zapisami Regulaminu w zmienionej wersji.
 2. Zmiany Regulaminu, o których mowa w ust. 3 nie wpływają na Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie tych zmian.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.10.2018r.